Update on the SBIO management

SBIO4
Kjære medlemmer av SBIO,
(English will follow)

SBIO har i år møtt en av sine tøffeste utfordringer i sin elleve år lange historie, ved at tre personer har valgt å fratre sine verv i SBIO-ledelsen. Dette har ført til at kritiske aktiviteter i studentforeningen har stoppet opp, noe som igjen får konsekvenser for samtlige prosjekter, utvalg, linjeforeninger og stabsfunksjoner. På bakgrunn av dette har SBIO-styret, i tråd med vårt mandat, jobbet hardt de siste ukene for å finne gode løsninger for å opprettholde driften i studentforeningen.

SBIO-styret falt ned på at det beste for SBIO var å finne gode midlertidige løsninger for å sikre en sunn drift i studentforeningen, frem mot den ordinære generalforsamlingen i oktober. I tett dialog med SBIO-ledelsen har vi kommet frem til en rekke tiltak som vi mener vil opprettholde driften fremover på en tilfredsstillende måte.

Vi har nå satt i gang følgende tiltak:

  1. Henny Pettersen går fra vervet som informasjonsansvarlig i Næringslivsdagene (NLD) 2017 og inn i SBIO-ledelsen. Her vil hun ta over en del administrative oppgaver for både informasjonsansvarlig og utvalgsansvarlig, samt holde i mye av kommunikasjonen internt og eksternt. Henny var også i NLD-styret i fjor, samtidig som hun allerede er delaktig i flere andre prosjekter i regi av SBIO-ledelsen. Dette gjør at hun kan gå omtrent rett inn i rollen.
  2. Andreas Næss, som i dag er ansatt som studentassistent innen web og IT i SBIO, vil ta over ansvaret for flere av de tekniske arbeidsoppgavene som informasjonsansvarlig etterlot seg. Dette vil han gjøre i samarbeid med stabsfunksjonen SBIO Connect.
  3. Emil Lundal, leder for studentpolitisk utvalg i SBIO, vil bli en større bidragsyter med økt ansvar i ulike fagpolitiske prosesser mellom SBIO og Handelshøyskolen BI. Dette er prosesser som frem til nå har vært ledet av fagansvarlig i SBIO-ledelsen. Dette vil være i tett dialog med politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO-ledelsen.
  4. De øvrige seks medlemmene i SBIO-ledelsen tar også på seg noen ekstra oppgaver som er etterlatt etter fratredelsene.
  5. Studentrepresentantene i SBIO-styret vil i tett dialog med SBIO-ledelsen være med å følge opp noen av de større og mer langsiktige prosessene som er etterlatt etter fratredelsene.

I tillegg til de ovennevnte tiltakene vil studentrepresentantene i SBIO-styret fortsette å jobbe med å finne ekstra støtte for SBIO-ledelsen, som kan iverksettes ved behov. SBIO-styret vil holde seg løpende oppdatert på ressursbehovet.

Dere som har hatt henholdsvis utvalgsansvarlig, informasjonsansvarlig og fagansvarlig som nærmeste leder, vil få mer informasjon fra deres nye kontaktperson innen kort tid.

SBIOs generalforsamling, der valg av blant annet SBIO-ledelsen 2017 finner sted, vil for øvrig bli avholdt 20. oktober. Egen innkallelse til generalforsamlingen kommer senere, det samme gjør informasjon om rekrutteringsprosess og søknadsfrister.

//
English:

Dear members of SBIO,

This year SBIO have faced one of its toughest challenges in its eleven years long history, after three elected members of the SBIO management chose to resign. This has led to critical activities in the student union being stalled, which in turn has consequences for all projects, academic associations, committees, and staff functions. On this basis, the SBIO Board, in line with our mandate, has worked hard in the recent weeks to find solutions for maintaining operations in the student union.

The SBIO Board has concluded that the best for SBIO will be to find temporary good solutions to ensure the healthy operation of the student union, up to the annual general assembly in October. On that note, we have implemented a number of measures, in close dialogue with the SBIO management, which we believe will maintain operations in a satisfactory way.

We have now initiated the following measures:

  1. Henny Pettersen will go from the position as Head of Marketing and PR in Næringslivsdagene (NLD) 2017 and into the SBIO managemet. Here she will take over some administrative tasks for both Head of Marketing & PR and Head of Committees, and hold a lot of communication internally and externally. Henny was also in the board of NLD last year, while she is already involved in several other projects connected to SBIO management. This enables her to walk almost straight into the new role.
  2. Andreas Naess, currently employed as Head of WEB & IT (student assistant) in SBIO, will take over some responsibility for many of the technical tasks the Head of Marketing and PR left behind. This he will do in cooperation with the staff function SBIO Connect.
  3. Emil Lundal, currently head of student political committee (Studentpolitisk utvalg) in SBIO, will be a major contributor, with increased responsibilities, in various academic policy processes between SBIO and BI. The Head of Academic Relations in the SBIO management has led these processes until now. Emil’s contribution will be in close dialogue with Head of Politics and Cooperation in the SBIO management.
  4. Some additional tasks that are left behind after the resignations are divided between the other six members of the SBIO management.
  5. The student representatives from the SBIO Board will, along with the SBIO management, follow up on some of the larger and longer-term processes that are left behind after the resignations.

In addition to the above measures, the student representatives in the SBIO Board will continue to work to find additional support for the SBIO management, which can be implemented if necessary. The SBIO Board will remain continuously updated on the resource requirements.

For those of you who have lost your contact person in the management, respectively Head of Committees, Head of Marketing & PR, and Head of Academic Relations, you will get more information from your new contact shortly.

The SBIO general assembly, where the election of the SBIO management 2017 will take place, are held on October 20. A notice to the general assembly will be sent out at a later time, as will information about the recruitment process and deadlines.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely,
På vegne av SBIO-styret / On behalf of

Espen Haugen
Styreleder  / Chairman
The Student Union at BI Norwegian Business School in Oslo (SBIO)