Kjære alle medlemmer i SBIO // Dear all members of SBIO

Information in English follows

Torsdag 27. april klokken 17:00 avholdes SBIOs generalforsamling. Rom: C1-010.

Det er viktig at alle som har stemmerett møter på Generalforsamlingen. Det er ledere for linjene, utvalgene, prosjektene og stabsfunksjonene som forvalter denne stemmeretten, og disse har derfor møteplikt.

Dersom noen av dere med stemmerett ikke har mulighet til å møte på Generalforsamlingen må dere melde inn vararepresentant senest 24 timer før møtestart. Dette gjøres ved å gi skriftlig beskjed til din overordnede i SBIO-ledelsen. Viser til utdrag fra SBIOs vedtekter:

“Dersom leder ikke kan delta på deler av eller hele SBIO-Generalforsamlingen må det sendes vara fra eget styre.”

“Vararepresentanter til SBIO-Generalforsamling skal skriftlig meldes inn til organets respektive overordnede i SBIO-ledelsen senest tjuefire -24- timer før fastsatt tidspunkt for møtestart.”

“Varaer kan ikke være en som allerede har stemmerett på SBIO-Generalforsamling.”

Fristen for å melde inn saker til SBIO-generalforsamling er 6. april. 6. april er også fristen for å melde inn forslag til vedtektsendringer. Innmelding av saker og forslag til vedtektsendringer skjer ved å sende e-post til styreleder på board@sbio.no.

Jeg håper alle medlemmer i SBIO benytter muligheten til å delta på Generalforsamlingen. Husk at Generalforsamlingen er SBIOs øverste beslutningsorgan og her har du mulighet til å påvirke fremtiden til studentforeningen.

Sakspapirer blir sendt ut 12. april. Det blir servert mat under Generalforsamlingen.

SBIOs største organisasjonsendring siden stiftelsen av foreningen er på agenda denne gangen

Ved vårens generalforsamling vil SBIO-styret, sammen med prosjektgruppen fra SBIOA (SBIO Athletics) og SBIO-ledelsen fremme en utskillelsen av SBIOA til egen forening. Dette er etter pålegg fra Norges Idrettsforening (NIF). Spørsmål vedrørende denne saken kan fremmes til styreleder på board@sbio.no.

Valg under generalforsamlingen

Under generalforsamlingen skal det velges inn nye studentrepresentanter til styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen til SBIO. Kanskje det kan være for deg eller noen du kjenner?

Vervene utlyses snart på sbio.no!

Generalforsmalingen blir i hovedsak gjennomført på engelsk. Kandidater som stiller til valg på utlyste verv vil selv ha mulighet til å velge om de vil holde sin appell på norsk eller engelsk. Spørsmål fra generalforsamlingen kan også stilles på norsk.

//

English:

SBIO General Assembly will be held Thursday April 27th at 5 pm. Room: C1-010.

Everyone who has the right to vote is obligated to attend the General Assembly. The president of each academic association, committee, project and staff function has the right to vote.

If you are not able to be there, please make sure you register your replacement by informing the SBIO Management at latest 24 hours prior to the General Assembly. See excerpts from the Statutes:

“If a President is unable to attend parts or all of the General Assembly, a vice representative must attend in their place.”

“Vice representatives at the SBIO General Assembly must, in written form, be registered with the group’s respective superior in the SBIO Management within 24 (twenty-four) hours before the start of the meeting.”

“The vice representative must be a student of the programme or a member of the society, project, or staff function.” Vice representatives cannot be someone who already has voting rights at the SBIO General Assembly.”

The deadline to submit topics for SBIO General Assembly is April 6th and is done by sending an e-mail to Chairman of the Board at board@sbio.no.

I hope all members of SBIO take the opportunity to attend the General Assembly, as this is your chance to voice your opinions.

Agenda and supporting documents will be sent out on April 12th. Please note that the General Assembly will be held in English, but that candidates running for elections have the possibility to give their election speech in Norwegian.

SBIO biggest organizational change since the foundation of the association is on the agenda this time

During the General Assembly the SBIO Board, together with the project team from SBIOA (SBIO Athletics) and SBIO leadership promote secretion of SBIOA to its own association. This is by order of the Norwegian Sports Association (NIF). Questions regarding this matter can be promoted to the Chairman of the Board at board@sbio.no.

Elections under the General Assembly

During the General Assembly will it be elections of the new student representatives to the Board, the Control Committee and the Election Committee in SBIO. Could this be interessting for you or someone you know?

If so, the positions will soon be on sbio.no!