Invitation to SBIO General Assembly

Kjære alle medlemmer i SBIO / Dear all members of SBIO

Information in English follows

Torsdag 20. oktober klokken 17:00 avholdes SBIOs generalforsamling. Rom: A1-030.

Det er viktig at alle som har stemmerett møter på Generalforsamlingen.
 Det er ledere for linjene, utvalgene, prosjektene og stabsfunksjonene som forvalter denne stemmeretten, og disse har derfor møteplikt.

Dersom noen av dere med stemmerett ikke har mulighet til å møte på Generalforsamlingen må dere melde inn vararepresentant senest 24 timer før møtestart. Dette gjøres ved å gi skriftlig beskjed til din overordnede i SBIO-ledelsen. Viser til utdrag fra SBIOs vedtekter:

“Dersom leder ikke kan delta på deler av eller hele SBIO-Generalforsamlingen må det sendes vara fra eget styre.”

“Vararepresentanter til SBIO-Generalforsamling skal skriftlig meldes inn til organets respektive overordnede i SBIO-ledelsen senest tjuefire -24- timer før fastsatt tidspunkt for møtestart.”

“Varaer kan ikke være en som allerede har stemmerett på SBIO-Generalforsamling.”

Fristen for å melde inn saker til SBIO-generalforsamling er 29. september. 29. september er også fristen for å melde inn forslag til vedtektsendringer. Innmelding av saker og forslag til vedtektsendringer skjer ved å sende e-post til styreleder på board@sbio.no.

Jeg håper alle medlemmer i SBIO benytter muligheten til å delta på Generalforsamlingen. Husk at Generalforsamlingen er SBIOs øverste beslutningsorgan og her har du mulighet til å påvirke fremtiden til studentforeningen.

Sakspapirer blir sendt ut 6. oktober. Det blir servert mat under Generalforsamlingen.

Valg under generalforsamlingen
Under generalforsamlingen skal det velges inn ny SBIO-ledelse, samt nye studentrepresentanter til styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen til SBIO. Det skal også velges SBIO-representanter til Norsk Studentorganisasjon og Velferdstinget i Oslo og Akershus. Kanskje det kan være for deg eller noen du kjenner?

Her finner du mer informasjon om vervene som er utlyst!
Generalforsmalingen blir i hovedsak gjennomført på engelsk. Kandidater som stiller til valg på utlyste verv vil selv ha mulighet til å velge om de vil holde sin appell på norsk eller engelsk. Spørsmål fra generalforsamlingen kan også stilles på norsk.

//

English:

SBIO General Assembly will be held Thursday October 20th at 5 pm. Room: A1-030.

Everyone who has the right to vote is obligated to attend the General Assembly. The president of each academic association, committee, project and staff function has the right to vote.

If you are not able to be there, please make sure you register your replacement by informing the SBIO Management at latest 24 hours prior to the General Assembly. See excerpts from the Statutes:

“If a President is unable to attend parts or all of the General Assembly, a vice representative must attend in their place.”

“Vice representatives at the SBIO General Assembly must, in written form, be registered with the group’s respective superior in the SBIO Management within 24 (twenty-four) hours before the start of the meeting.”

“The vice representative must be a student of the programme or a member of the society, project, or staff function.” Vice representatives cannot be someone who already has voting rights at the SBIO General Assembly.”

The deadline to submit topics for SBIO General Assembly is September 29th and is done by sending an e-mail to Chairman of the Board at board@sbio.no.

I hope all members of SBIO take the opportunity to attend the General Assembly, as this is your chance to voice your opinions.

Agenda and supporting documents will be sent out on October 6th. Please note that the General Assembly will be held in English, but that candidates running for elections have the possibility to give their election speech in Norwegian.

Elections under the General Assembly
During the General Assembly will it be elections of the new SBIO Management, as well as some new student representatives to the Board, the Control Committee and the Election Committee in SBIO. In addition, it will also be elections of SBIO representatives for The National Union of Students in Norway and for The Welfare Council in Oslo & Akershus. Could this be interessting for you or someone you know?

Here you can find more information about the positions that are advertised!